1- يکي از دلايل تفرقه در ايران قبل از صفويه چه بود و چرا؟
اختلافات مذهبي، چو در آن زمان يک مذهب رسمي در کشور وجود نداشت
2 – چرا پس از انقراض دولت تيموريان اوضاع کشور ما بسيار آشفته و پريشان شد ؟
چون حکومت واحد و قدرتمندي در کشور وجود نداشت.
3 – مهم ترين طرفداران صفويه چه کساني بودند و چه مذهبي داشتند؟
هفت طايفه ي ترک که مذهب شيعه داشتند و به قزلباش معروف بودند
4- نتيجه ي جنگ شاه اسماعيل صفوي با ازبکان چه شد و چه تغييري در مرزهاي شرق و شمال شرقي ايران ايجاد شد؟شاه اسماعيل ازبکان را شکست داد و مرزهاي ايران بار ديگر از طرف شمال شرقي به رود جيحون رسيد و از طرف مشرق نيز با هند همسايه شد.
5 – نبرد چالدران بين کدام کشورها بود و نتيجه ي آن چه شد؟
بين ايران و عثماني ( ميان شاه اسماعيل صفوي و سلطان سليم عثماني) و نتيجه ي آن پيروزي عثماني بود.
6 – اقدامات شاه طهماسب را بنويسيد؟اوضاع داخلي ايران را آرام ساخت، اداره آن را منظم کرد، ازبکان را بيرون کرد، با عثماني جنگيد. مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد .
7 – چه امري موجب بهبود اوضاع داخلي ايران در زمان شاه طهماسب شد؟صلح ميان ايران و عثماني که سال ها پايدار ماند
8 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد.
1. مهم ترين دليل تفرقه قبل از تشکيل دولت صفوي .... بود.
2. در جنگ چالدران ايراني ها به دليل استفاده از تير و کمان و شمشير ... خوردند
3. سلسله صفويه به وسيله .......تأسيس شد.
4. بعد از منظم شدن اوضاع داخلي ايران شاه اسماعيل عازم جنگ با ....شد.
5. د راواخر........... ازبکان به خراسان و پرتغالي ها به .......حمله کردند.
6. شاه اسماعيل از نوادگان .....است.

7– چرا پس از شاه تهماسب اوضاع کشور نابسامان شده بود؟چون کشمکش هايي بين جانشينان او وجود داشت و راه براي سرکشي قزلباس ها و حمله بيگانگان از خارج باز شده بود.
11 – دلايل همکاري انگليسي ها با ايران در جنگ با پرتغالي ها چه بود؟انگليسي ها چون خود از دولت هاي استعمارگر بودند. با پرتغالي ها در تجارت رقابت داشتند2. دولت ايران آن ها را تهديد کرده بود که اگر با پرتغالي ها وارد جنگ نشوند حق تجارت با ايران را نخواهند داشت.
12 – دلايل تمامي اروپاييان براي برقراري رابطه با ايران در دوره ي صفوي چه بوده است؟
1. جنگ هاي عثماني با ايران و دولت هاي اروپايي نظير اسپانيا
2. رقابت هاي تجاري، سياسي، نظامي دولت هاي اروپايي با يکديگر
13 – دانشمندان علوم مذهبي دوره ي صفوي که تأليفات متعدد و خدمات ارزنده ي علمي انجام دادند را نام ببريد؟ميرداماد، شاگردش ملاصدرا، شيخ بهايي، علامه مجلسي

14 – مهم ترين واردات ايران در دوره صفويه چه چيزي بود؟اسلحه و کالاهاي ديگر
15 – در دوره صفوي ايران با کدام کشورها روابط داشت ؟
اسپانيا – فرانسه – هلند – انگلستان
16 – دلايل ضعف و سقوط حکومت صفويان کدام اند؟
1. پادشاهان صفوي بعد از شاه عباس براي اداره ي کشور تربيت نشده بودند
2. اغلب افرادي خونريز و مستبد بودند
3. به خاطر ضعف و بي لياقتي اين پادشاهان، درباريان سودجو و ظالم شروع به سوء استفاده از قدرت کردند.
17 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1.سلسه ي صفوي را .........تأسيس کرد........آن را تثبيت کرد و ........آن را قدرتمند کرد.
2. صفويان در طي يورش ......منقرض شدند.
3. در جريان صلح شاه عباس با عثماني ها ........به آن ها واگذارشد.
4. مشهورترين پادشاه صفوي ........بود.
5. شاه عباس براي جبران شکست ايراني ها در جنگ چالدران به کمک انگليسي ها به ساختن .....و .....پرداخت.
6. تصرف بندر گمبرون در زمان .......اتفاق افتاد.
19 – چرا نادر بزرگان شهر را به دشت مغان فراخواند؟تا اعلام کند وظايف خود را انجام داده و تصميم به استراحت و کناره گيري از کارها دارد.
20 – کريم خان زند در چه شرايطي به حکومت رسيد؟در شرايطي که مشکلات اقتصادي و اجتماعي وجود داشت از جمله فعاليت هاي کشاورزي و تجاري کم بود و بسياري از علما و روحانيون مجبور به مهاجرت به سرزمين هاي هند و عراق شده بودند.
21 – علت لشکر کشي نادر به هند چه بود؟چون افغن هاي ياغي پس از فتح قندهار به دهلي گريختند، دولت هند حاضر به تسليم آن ها به نادر نشد و نادر به هند لشکر کشيد.
22 – محمود افغان توسط چه کسي به قتل رسيد؟پسر عمويش اشرف افغان
23 – چرا نادرشاه تهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد – چه کسي را به جاي او برگزيد و به خود چه لقبي داد؟شاه تهماسب براي اين که نشان دهد که از نادر کمتر نيست بدون اطلاع او به جنگ عثماني ها رفت ولي شکست خورد. نادر به خاطر اين شکست او را از سلطنت خلع کرد و فرزند خردسالش را به نام شاه عباس سوم را بر تخت سلطنت نشاند و از اين پس نادر خود را نايب السلطنه خواند.
24 – چرا مردم عليه نادر شورش کردند؟
اخلاق نادر عوض شد و ستمگري را در پيش گرفت، بر اثر رفتارهاي ناشايست و فشارهايي که براي گرفتن ماليات به مردم مي آورد عليه او شورش هايي بر پا شد و اوضاع کشور آشفته شد.
25 – نام مؤسس و پايتخت سلسله ي زنديه را بنويسيد؟کريم خان زند – شيراز
26 – چرا در زمان افشاريه و زنديه به تدريج تجارت خارجي ايران کاهش يافت؟
چون پس از سقوط صفويات تا سال ها حکومت پايداري در ايران تشکيل نگرديد و اين امر موجب بروز مشکلات اقتصادي و اجتماعي در کشور شد و فعاليت هاي کشاورزي و تجاري کم شد.
27 – هر کدام از موضوعات زير مربوط به کدام يک از دو پادشاه زير است؟ (فتح بصره – مهماندوست – دشت مغان – کرنال – وکيل الرعايا – شيراز)
الف) کريم خان زند: ب) نادرشاه افشار :
جواب : الف) کريم خان زند : فتح بصره .وکيل الرعايا – شيراز ب) نادرشاه افشار : مهماندوست – دشت مغان . کرنال
28 – تنها جنگ خارجي کريم خان کدام بود؟جنگ با عثماني بود که به فتح بصره انجاميد.
29 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. نادر اشرف افغان را در .......شکست داد.
2. يکي از مهم ترين اقدامات در زمان پادشاهيش .... بود.
3. کريم خان حدود ......سال حکمراني کرد.
4. بزرگان در دشت مغان ......را از سلطنت خلع کردند و نادر را به پادشاهي رساندند.
5. مهم ترين فتح نادر فتح ........بود.
6. سلسله زنديه توسط ......منقرض شد
7. نادرشاه از پادشاهان مشهور ........بود.
31 – بعد از قرون وسطي چه دوره اي در اروپا به وجود آمد؟قرون جديد
32 – قرون جديد اروپا چه ويژگي هايي داشت؟
1. تحولات مذهبي2. رشد علم و صنعت3. پيدايش استعمار4. تحولات اجتماعي و سياسي
33 – در قرون وسطي چه کساني در مهم ترين مسائل اروپا نقش مهمي داشتند؟
رهبران مسيحيت کاتوليک که در رأس آن ها پاب قرار داشت
34 – چه عواملي زمينه ي استعمارگري اروپاييان را فراهم نمود؟
مواد اوليه صنعتي ، يافتن بازار مصرف براي کالاي توليد شده در اروپا
35 – در قرن هفدهم چه تحولي سياسي در انگلستان صورت گرفت؟
حکومت انگلستان از سلطنت استبدادي که در آن پادشاه همه کاره بود به سلطنت مشروطه که در آن مجلسي از نمايندگان مردم بر کار پادشاه نظارت داشت تبديل گشت
36 – مذهب پروتستان را چه کسي به وجود آورد؟اصلاحات ديني مورد نظر او چه بود؟
مارتين لوتر – با اکتشافات جديد و رشد علوم و فنون انديشه هاي جديدي به وجود آمد که مخالف سلطه ي کليسا و پاپ و خواهان اصلاحاتي در اعتقادات ديني بود. مارتين لوتر از کساني بود که اين نوع انديشه ها را مطرح ساخت و عليه دستگاه پاپ دست به اعتراض زد
37 – در قرن هجدهم در آمريکا چه تحولي به وجود آمد؟
مردم آمريکا عليه سلطه انگلستان دست به شورش زدند و به استقلال رسيدند.
38 – علت نامگذاري قرن هفدهم و هجدهم به قرون جديد چيست؟در اين زمان وضع مذهبي، سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در اروپا نسبت به قبل تغييرات مهمي کرد.
39 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. اولين کشورهاي استعمارگر اروپايي ........و .......بودند.
2. ......مخالف سلطه ي کليسا و پاپ بود.
3. قيام مردم فرانسه بر ضد حکومت لويي .... منجر به انقلاب.......شد.
4. يکي از ويژگي هاي قرون جديد پيشرفت ...........و توسعه ......در اروپا بود.
5 . طرفداران مارتين لوتر را .......مي ناميدند.
41 – ايران وا نگلستان طبق عهدنامه ي مفصل چه تعهداتي را پذيرفتند؟
ايران تعهد کرد که انگلستان را در حفظ هندوستان ياري دهد و انگلستان نيز پذيرفت که کمک هاي مالي و نظامي در اختيار ايران قرار دهد.
42 – اقا محمدخان چه زماني تاجگذاري کرد؟ پايتخت او کدام شهر بود؟
پس از بازگشت از نخستين لشکرکشي به گرجستان در سال 1210 هـ.ق در تهران تاجگذاري کرد.
43 – چه عاملي موجب توجه کشورهاي اروپايي به ديگر مناطق جهان براي کسب منافع اقتصادي گرديد؟انقلاب صنعتي
44 – چرا فتحعلي شاه پيشنهاد دوستي با دولت فرانسه را پذيرفت؟
چون روس ها اقدام به پيشروي در خاک ايران کردند و چون فتحعلي شاه در مقابله با روس ناتوان بود اين دوستي را پذيرفت.
45 – به چه دلايلي انگليسي ها در زمان فتحعلي شاه خواهان ايجاد رابطه با ايران بودند؟
1. از نفوذ فرانسه و روسيه از راه ايران به هندوستان جلوگيري کنند 2. مايع حمله ي احتمالي ايران به هندوستان شوند
3. بازارهاي ايران را در اختيارخود بگيرند.
46 – مهم ترين مسئله مورد توجه حکومت قاجار چه بود؟حمله ي روسيه به مرزهاي شمالي کشور
47 – ايران و فرانسه در زمان فتحعلي شاه چه تعهداتي را نسبت به هم پذيرفتند؟
بر اساس اين قرارداد دولت ايران اجازه داد دولت فرانسه هر وقت بخواهد از خاک ايران به سوي هندوستان نيرو بفرستد و فرانسه نيز تعهد کرد که تجهيزات نظامي به ايران بدهد و ايران را در مقابل روسيه ياري کند.
48 – عهدنامه گلستان بين چه کشورهايي بسته شد و طبق آن چه مناطقي از ايران جدا شد؟
بين ايران و روسيه بسته شد و باکو و گنجه از ايران جدا شدند.
49 – به موجب عهد نامه ي ترکمانچاي کدام مناطق از خاک ايران جدا شد؟
بخش هايي از خاک ايران در نواحي ارمنستان و آذربايجان به تصرف روس ها درآمد.
50 – چرا در جنگ هاي ايران و روسيه در ابتدا ايرانيان پيروز شدند ولي بعد شکست خوردند؟
چون مردم با فتواي علما به شور و شوق بسيار آمدند و جنگ کردند ولي بر اثر سياست هاي نادرست حکومت قاجار شکست خوردند.
51 – چرا دولت فرانسه در مقابل روسيه ايران را ياري نکرد؟
چون ناپلئون با روسيه پيمان دوستي بست و به قول هاي خود عمل نکرد.
52 - هر يک از عهدنامه هاي زير ميان چه کشورهايي منعقد شد؟
الف) مفصل الف) ايران و انگليس
ب) گلستان ب) ايران و روسيه
ج) ترکمانچاي ج) ايران و روسيه
53 – چرا کشورهاي فرانسه و انگليس به تعهدات خود عمل نکردند؟چون به طور پنهاني با روسيه روابط دوستانه برقرار مي کردند.
54 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. قاجاريه يکي از طوايف .......بودند که پس از حمله ي .......به ايران آمدند و در ......سکني گزيدند.
2. نيرومندترين رقيب آقامحمدخان .... بود.
3. در زمان فتحعلي شاه، ........در فرانسه حکومت مي کرد.
4. پس از آقامحمدخان .....جانشين او شد.
5 . بزرگترين و مهم ترين رويداد دوره ي فتحعلي شاه .........بود.
6. حاج ابراهيم خان کلانتر به دستور ......به قتل رسيد.
7. حکومت قاجاريه در زمان ........تأسيس شد
8. از جمله مدعياني که فتحعلي شاه با او مواجه شد ......او بود.
56 – قائم مقام فراهاني چگونه شخصي بود؟
يکي از وزراي کاروان تاريخ ايران و از نويسندگان زيردست که در دوره ي کوتاه وزارت او نظم و امنيت به وجود آمد.
57 – باب يعني چه ؟به کسي گفته مي شد که واسطه ي ارتباط مردم با امام زمان بود.
58 – افغانستان در زمان چه کسي و چگونه از ايران جدا شد؟
در زمان ناصرالدين شاه حاکم خراسان افغانستان ( هرات) را اشغال کرد اما انگليسي ها جزيره خارک و شهرهاي بوشهر و خرمشهر را تصرف کردند و ميرزاآقاخان نوري طبق عهدنامه ي پاريس ، افغانستان را به آن ها تحويل داد.
59 – عهدنامه ي پاريس بين چه کشورهايي بسته شد و به موجب اين قرارداد ايران چه تعهداتي کرد؟
ايران – انگلستان ايران تعهد کرد افغانستان را به رسميت بشناسد، هرات را تخليه کند و هيچ ادعايي نسبت به آن شهر نداشته باشد.
60 – امتياز رويتر را توضيح دهيد؟
ناصرالدين شاه اين امتياز را به يک يهودي انگليسي واگذار کرد که به موجب آن انحصار احداث راه آهن و بهره برداري از کليه ي معاون و جنگل ها و احداث قنات ها و اداره گمرکات به اين شخص واگذار شد.
62 – بر عليه هريک از امتيازات زير کدام روحاني به مخالفت برخاست؟
الف) امتياز رويتر الف) حاج ملاعلي کني
ب) امتياز تالبوت ب) آيت الله ميرزاي شيرازي
63 – آيت الله ميرزاي شيرازي چه نقشي در لغو قرارداد تنباکو داشت؟
وي استعمال توتون و تنباکو را رسماً حرام اعلام کرد. اين فتوا سبب شد که مردم قليان ها را بشکنند و توتون و تنباکوي فراواني را به آتش بشکند و سرانجام ناصرالدين شاه که وضع را چنين ديد قرارداد تالبوت را لغو کرد.
64 – مناطق جدا شده از ايران در زمان ناصرالدين شاه در کدام کشورهاي امروزي قرار دارند؟
پاکستان – افغانستان – ترکمنستان
65 – ناصرالدين شاه توسط چه کسي و چگونه به قتل رسيد؟ميرزا رضاي کرماني که از شاگردان و مريدان سيدجمال الدين اسدآبادي بود وي را يک روز قبل از آغاز جشن هاي پنجاهمين سال سلطنتش به قتل رساند.
66 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. بعد از فتحعلي شاه ........به سلطنت رسيد.
2. صدراعظم محمدشاه ..........بود.
3. از حوادث مهم زمان محمدشاه جنگ با حاکم .......بود.
4. ......چون علاقه ي زيادي به مسافرت به فرنگ داشت امتيازات زيادي به بيگانگان مي داد
5. انتشارات روزنامه ي .......از کارهاي فرهنگي اميرکبير است.
6. مدرسه ي دارالفنون را ............ تأسيس کرد.
7. بنيان گذار فرقه ي بابيه در ايران .......بود.
8. ....... در زمان ناصرالدين شاه استعمال توتون و تنباکو را رسماً حرام اعلام کرد.
68 – چه عواملي باعث شد تا مردم عليه حکومت استبدادي در زمان مظفرالدين شاه قيام کنند؟
1. خشونت هاي عين الدوله درباريان 2. اقدامات ظالمانه ي مأموران دولتي 3. دخالت هاي بيگانگان در امور کشورها
69 – حکومت مشروطه سلطنتي يعني چه ؟
حکومتي که در آن نمايندگان مردم مجلس برچگونگي اداره ي کشور و اقدامات شاه نظارت داشته باشند
70 – نخستين جرقه هاي انقلاب مشروطه چه زماني روشن شد؟
وقتي که علاء الدوله حاکم تهران به بهانه ي گران شدن قند عده اي از بازرگانان را به چوب بست.
71 – در رأس خواسته هاي مردمي که در حرم حضرت عبدالعظيم تحصن کرده بودند چه بود؟
تأسيس عدالت خانه براي رسيدگي به شکايت مردم
72 – رهبران مهاجرت به قم در انقلاب مشروطه چه کساني بودند؟
آيت الله طباطبايي ، آيت الله بهبهاني، آيت الله شيخ فضل الله نوري
73 – فرمان مشروطيت توسط چه کسي و در چه تاريخي امضا شد؟
توسط مظفرالدين شاه و در تاريخ چهاردهم جمادي الثاني سال 1324 هـ.ق(14مرداد1285هـ.ش)
74 – چه رويدادي موجب شد که مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را صادر کند؟مهاجرت مردم و علما به قم که اين مسئله اوضاع تهران را پريشان کرد و عده اي از علماي نجف از مردم پشتيباني کردند.
75 – اولين نفوذ فکري غرب براي انحراف انقلاب مشروطيت چه بود؟
در تدوين قانون اساسي، از قوانين اسامي کشورهاي اروپايي مانند بلژيک و فرانسه استفاده شد.
76 – مجلس به پيشنهاد شيخ فضل الله نوري چه ماده اي بر متمم قانون اساسي مشروطيت افزود؟
پنج تن از مجتهدين طراز اول بر مصوبات مجلس نظارت مي کردند تا مصوبات با قوانين اسلام مغايرتي نداشته باشد.
77 – چه عواملي سبب شد که مظفرالدين شاه فرمان تأسيس عدالت خانه را صادر کند؟
تحصن علما و مردم در حرم عبدالعظيم و..........
78 – نتيجه ي تبديل نظام استبدادي به مشروطه چه بود؟
تشکيل مجلس نمايندگان مردم و تصويب قانون اساسي براي نخستين بار در ايران
79 – مظفرالدين شاه در مقابل مهاجرت مردم و علما به قم چه کرد؟با صدور فرمان مشروطه و عزل عين الدوله در مقابل خواسته هاي مردم تسليم شد و نظام استبددي به نظام مشروطه تبديل گشت
80 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. پس از ناصرالدين .........به پادشاهي رسيد.
2. مظفرالدين شاه چون بيمار بود اغلب اداره ي امور را به .....مي سپرد.
3 – علاء الدوله حاکم شهر ........بود.
4 – پس از بازگشت تحصن کنندگان از حرم عبدالعظيم حکومت به وعده هاي خود عمل ....
5 – قانون اساسي مشروطه توسط ......قاجار امضا شد
6 – به پيشنهاد ........يک ماده ي واحده به متمم قانون اساسي اضافه شد.
7 – در حکومت ......يک نفر بر مردم حکومت مي کند ولي در حکومت ......مردم از طريق رأي اکثريت نمايندگان خود را به مجلس مي فرستند تا تصويب قوانين را برعهده داشته باشند.
- دلايل مخالفت روسيه با انقلاب مشروطيت چه بود؟
1. وابستگي کامل محمدعلي شاه به روسيه و عدم اطمينان روس ها به سران مشروطه و مجلس
2. اطمينان روسيه به اين که بعضي از مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس طرفدار انگلستان هستند.
83 – بي اعتنايي محمدعلي شاه نسبت به مشروطه و نمايندگان مجلس از چه زماني آغاز شد؟
نخست در مراسم تاجگذاري اشکار شد زيرا هيچ يک از نمايندگان دعوت نشدند و مدتي بعد که متمم قانون اساسي را براي تأييد پيش او بردند از امضاي آن خودداري کرد.


84 – چه عاملي سبب شدمحمدعلي شاه متمم قانون اساسي را امضا کند؟
اعتراضات وسيع مردم و ارسال نامه هايي از طرف علماي نجف به شاه.
85 – تهران توسط چه کساني فتح شد؟
توسط بخشي از مردم گيلان و عده اي از بختياري ها و مبارزان تبريز
86 – اقدامات مشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود؟در محل مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان شورايي تشکيل دادند. اين شورا محمدعلي شاه را از سلطنت خلع کرد و احمدشاه فرزند او را به تخت شاهي نشاند و محمدعلي شاه با تعهد دريافت سالانه يک صدهزار تومان از کشور خارج شد و به روسيه رفت.
87 – چرا شيخ فضل الله نوري با انقلاب مشروطه مخالف بود؟
چون معتقد بود که افرادي رهبري انقلاب مشروطيت را به دست گرفته اند که اعتقادي به قوانين ديني ندارند و مي خواهند مجلس ايران را به تقليد از مجلس هاي اروپا اداره کنند.
88 – چه ماده اي به پيشنهاد شيخ فضل الله نوري در قانون اساسي گنجانده شده بود؟
پنج تن از علماي بزرگ هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت کند.
89 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. پس از مظفرالدين شاه پسرش ... به سلطنت رسيد.
2.مجلس به فرمان
3. متمم قانون اساسي به امضاء .... رسيد.
4. مردم تبريز به دنبال .... دست به نبرد بر ضد استبداد زدند.
5. پس از به توپ بستن مجلس ........و .........به دستور محمدعلي شاه تبعيد شدند.
91 – چه کسانی در زمان احمدشاه نیابت سلطنت او را برعهده داشتند؟عضدالملک رئیس ایل قاجار و پس از او ناصرالملک نیابت سلطنت را به عهده داشتند.
92 – مجلس دوم چگونه تعطیل شد؟استخدام مستشاران خارجی تا حدودی سبب بهبودی وضع کشورشد اما این امر با سیاست روسیه و انگلستان در ایران مغایرت داشت. این دو کشور مقدماتی را برای اخراج مورگان شوستر فراهم آوردند. سرانجام روس ها با حمایت پنهانی انگلستان از طریق نامه ی تهدید آمیزی خواستار اخراج شوستر از ایران شدند. مجلس در برابر فشار روس ها تسلیم نشد ولی ناصرالملک که پس از مرگ عضدالملک نیابت سلطنت را به عهده داشت مجلس را تعطیل کرد و خواسته ی روس ها را پذیرفت.
93 – رقابت و اختلاف اصلی دولت های اروپایی قبل از جنگ جهانی اول به خاطر چه مسائلی بود؟
1. توسعه طلبی ارضی 2. رقابت های استعماری3. رقابت های صنعتی و تجاری
94 – جنگ جهانی اول چگونه به وجود آمد؟کشورهای فرانسه – روسیه و انگلستان هر کدام بر قسمت هایی سلطه داشتند ولی آلمان،ایتالیا ، اتریش مجارستان ازاین وضع ناراضی بودند و خواهان بخشی از مستعمرات بودند مخالفت کشورهای فرانسه، روسیه و انگلستان با درخواست های آن ها موجب جنگ جهانی اول شد.
95 – در جنگ جهانی اول کشور ایران مورد تجاوز چه دولت های قرار گرفت؟انگلستان و روسیه چون می ترسیدند آلمان در ایران نفوذ کند و برمنابع نفت آن دست یابد.
96 – مجلس در زمان نیابت عضدالملک و پادشاهی احمدشاه برای حل مشکلات مالی و نظامی کشور چه کاری کرد و با منافع چه کشورهایی مغایرت داشت؟تصمیم به استخدام مستشاران خارجی چون مورگان شوستر آمریکایی و یال مارسن سوئدی و عده ای دیگر گرفت که با منافع روس و انگلیس مغایرت داشت
97 – دولت اتحاد مثلث و اتفاق مثلث را درآغاز جنگ جهانی اول نام ببرید؟اتحاد مثلث : ایتالیا ، آلمان و اتریش – مجارستان اتفاق مثلث : روسیه – انگلستان – فرانسه
98 – قیام هایی نظیر قیام میرزا کوچک جنگلی یا شیخ محمدخیابانی به چه منظوری صورت گرفت؟به منظور استقلال کشور و اصلاح امور و مبارزه علیه بیگانگان و وابستگان آن ها به مبارزه برخاستند را نام ببرید؟
شیخ محمد خیابانی ، محمدتقی خان پسیان ، میرزا کوچک خان جنگلی
100 – نتیجه ی جنگ جهانی اول چه شد؟
در ابتدا نیروهای عضو اتحاد مثلث به پیروزی هایی رسیدند، اما سرانجام کشورهای عضو اتفاق مثلث آن ها را شکست دادند و میلیون ها انسان کشته، زخمی یا آواره شدند و ویرانی های بسیاری به بار آمد.
101 – در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید؟
1. جنگ جهانی اول در زمان .......قاجار اتفاق افتاد.
2. ابتدا ........و بعد از او نیابت سلطنت احمدشاه را به عهده گرفتند
3. پس از تعطیل شدن مجلس .....در شمال و .......در جنوب وارد ایران شدند
4. اتریش جزء کشورهای ......مثلث است.
5. فرانسه جزء کشورهای .....مثلث بود.
6. ........تهدید روس ها را مبنی بر اخراج مستشاران از ایران پذیرفت.
103 – چرا پس از پايان جنگ جهاني ال انگليسي ها سلطه ي غيرمستقيم را بر سلطه ي مستقيم ترجيح مي دادند؟
تمام هزينه کمتري مصرف کنند و هم از نفرت مردم بکاهند.
104 – چه عواملي زمينه را براي تغير سلطنت قاجاريه به پهلوي را فراهم کرد؟
1. حمايت انگلستان از رضا خان 2. سرکوبي مخالفان آگاه
105 – اولين گام انگلستان براي تشکيل حکومت مورد نظر خود در ايران چگونه بود؟
سيد ضياء الدين را به احمدشه به عنوان نخست وزير تحميل کردند و براي ترساندن او رضاخان را مناسب ديدند و در سوم اسفند 1299 هـ.ش نيروهاي رضاخان از قزوين به تهران آمدند و احمدشاه را وادار کردند تا سيد ضياء را به نخست وزيري منصوب کند. رضاخان نيز به عنوان فرمانده کل قوا تعيين شد.
106 – انگليسي ها براي اين که موقعيت رضاشاه را تثبيت کنند او را چگونه معرفي کردند؟
مردي وطن پرست ، اصلاح طلب وضد بيگانه معرفي کردند.
107 – آيت الله مدرس اولين بار تحت چه عنواني وارد مجلس شد؟توسط چه کساني؟مراجع نجف که مدرس را شخصيتي صاحب صلاحيت در امور مذهبي و سياسي مي دانستند به او و چندتن ديگر مأموريت دادند تا طبق متمم قانون اساسي در جلسات مجلس شرکت کنند و بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند.
108 – اولين گام انگليسي ها در سوم اسفند ماه سال 1299 بعد از انقلاب 1917 روسيه در ايران چه بود؟
به نخست وزيري رساندن سيدضياء الدين طباطبايي
109 – چرا پس از جنگ جهاني اول انگليس ها قاجارها را براي اجراي سياست جديد خود مناسب نمي دانستند؟چون قاجار توانايي لازم را براي تأمين اهداف آن ها نداشت بنابراين مي خواستند حکومتي وابسته به خود در ايران تشکيل دهند.
110 – دو نمونه از اقدامات رضاشاه را نوشته و بگوييد چرا حتي اين اقدامات او هم مورد توجه مردم قرار نگرفت؟
ايجاد دانشگاه و احداث راه آهن – وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب، اقدام رضاخان در زمينه ي وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب، اقدام رضاخان در زمينه ي وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب با مقاومت مردم و درگيري آنان با مأموران رضاخان روبه رو شد. اين گونه اقدامات رضاخان و سرکوب گري هاي او موجب شد تا کارهاي ديگر او نظير ايجاد دانشگاه و احداث راه آهن نيز مور استقبال قرار نگيرد.
111 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1.در سال 1304 هـ.ش .... سلطنت قاجار را منقرض و .... را به پادشاه مي رساند.
2. مرحوم سيدحسن مدرس به دستور .......به شهادت رسيد.
3. از جمله قيام هاي مردم بر عليه اقوام رضاخان مبني بر کنار گذاشتن حجاب قيام خونين مردم .... در مسجد .... بود.
4. انگليسي ها براي اجراي سياست استعماري جديد خود در مرحله اول ......را براي نخست وزيري احمدشاه در نظر گرفتند.
5. احداث راه آهن جنوب به شمال کشور توسط .......صورت گرفت.
6. هدف از احداث راه آهن جنوب به شما کشور ......تجهيزات و مقابله ي احتمالي با .... بود.
7. مدرس بعد از ......تهران به مجلس راه يافت.
8. در سال ...هـ ش رضاخان با پشتيباني .......به نخست وزيري رسيد.
112 – به چه علت قرارداد صلح ورساي بعد از جنگ جهاني اول پايدار نماند؟
1. معاهده ورساي غرامت ها و محدوديت هاي سنگيني را بر کشورهاي شکست خورده به خصوص آلمان تحميل کرد و اين کار خشم آنان را برانگيخت.
2. مرزبندي هاي جديد پس از جنگ موجب چند پاره شدن بعضي کشورهاو نارضايتي اقوام و ملت ها گرديد.
3. کشورهايي نظير فرانسه و انگلستان که خود را طرف پيروز جنگ مي دانستند پس از جنگ نيز به اقدامات استعمارگرانه ي خود و ناديده گرفتن حقوق ملت ها ادامه مي دادند.
113 – چه کشورهايي به عنوان دولت هاي محور معروفند؟آلمان – ايتاليا – ژاپن
114 – چرا ژاپن به دولت هاي محور پيوست ؟چون از دخالت هاي انگلستان و آمريکا در شرق آسيا ناراضي بود.
115 – جنگ جهاني دوم در چه سالي و چگونه آغاز شد؟در سال 1939 ميلادي با حمله آلمان به لهستان آتش جنگ افروخته شد و به دنبال آن ايتاليا و ژاپن پيشروي هايي در اروپا و چين کردند.
116 – در جنگ جهاني دوم چه کشورهايي به عنوان دولت هاي متفق يا متفقين معروف شدند؟انگليس – فرانسه – شوروي – آمريکا
117 – با آغاز جنگ دوم جهاني دولت ايران جزء کدام دسته بود؟
در ابتدا اعلام بي طرفي کرد اما رضاخان فکر مي کرد که آلمان قدرت برتر نظامي است درصدد دوستي با آن کشر برآمد و دولت هاي متفق به ايران حمله کردند و رضاشاه را برکنار و پسرش محمدرضا پهلوي را به سلطنت رساندند.
118 – رضاخان چگونه بر کنار شد؟بعد از اين که رضاخان درصدد دوستي با آلمان برآمد دولت هاي متفق به ايران حمله کردند و رضا شاه را بر کنار کردند.
119 – چرا رضاخان در اواخر عمر به آلمان ها نزديک شد؟
چون رضاخان فکر مي کرد آلمان قدرت برتر نظامي است و درصدد دوستي با آن کشور برآمد.
120 – کدام يک از کشورهاي درگير در جنگ جهاني دوم زيان کمتري ديد؟ چرا ؟
آمريکا – چون فاصله اش از کشورهاي درگير جنگ زياد بود و اقيانوس اطلس و آرام بين او ديگر کشورها قرار داشت.
121 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. جنگ جهاني اول در سال ......پايان يافت
2. پس از جنگ جهاني اول ......و ......قدرت را در دست گرفتند.
3. بعد از جنگ جهاني اول قرارداد صلح ......پايدار نماند.
4. با حمله ي آلمان به کشور .... آتش جنگ جهاني دوم افروخته شد.
5. جنگ جهاني دوم در سال .......شروع شد.
123 – چرا بعد از برکناري رضاشاه زمينه ي مناسب براي فعاليت هاي سياسي در جامعه ي ايران فراهم شد؟
زيرا محمدرضا پهلوي هنوز قدرت چنداني براي برقراري درباره ي استبداد پدرش نداشت.
124 – گسترش فعاليت هاي سياسي پس از شهريور 1320 منجر به شکل گيري چه مسائلي در ايران گرديد؟
منجر به آگاه شدن مردم و در نهايت گسترش مبارزه و ملي شدن صنعت نفت ايران گرديد.
125 – مهم ترين عاملي که آيت الله کاشاني و دکتر مصدق را به يکديگر نزديک کرد چه بود؟مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت
126 – علت استعفاي مصدق چه بود؟مصدق براي اين که بتواند بر اوضاع کشور تسلط بيشتري داشته باشد از شاه خواست وزارت جنگ را به او بسپارد اما وي به اين درخواست تن در نداد و مصداق استعفا کرد.
127 – با انتشار خبر نخست وزيري قوام بعد از استعفاي مصدق آيت الله کاشاني چه اعلاميه اي صادر کرد؟
آيت الله کاشاني طي اعلاميه اي مخالفت صريح خودش را با قوام اعلام داشت و گفت اگر قوام ظرف چهل و هشت ساعت کنار نرود اعلام جهاد خواهد کرد و خود پس از پوشيدن کفن پيشاپيش مردم به ميدان خواهد آمد.
128 – چه عاملي به ملي شدن صنعت نفت و گسترش مبارزات عليه انگلستان کمک کرد؟انتخاب دکتر مصدق به نخست وزيري
129 – اهميت و نتيجه ي قيام روي سي ام تير 1331 هـ ش چه بود؟
30 تير روز اوج حضور مردم در صحنه ي سياسي کشور در آن زمان بود مردم به خيابان ها ريختند و در مقابل گلوله باران شدن مقاومت کردند، مقاومت مردم، قوام را ناگزير به استعفا کرد و بارديگر مصدق به نخست وزيري رسيد.
130 – دولت شوروي پس از روي کار آمدن مصدق از انجام چه کارهايي خودداري کرد؟شوروي ها از خريد نفت امتناع کردند و حتي با وجود اصرار دولت ايران، از دادن بدهي هاي خود به ايران نيز خودداري کردند.
131 – استعمار گران پس از سي تير چه توطئه اي راعليه مصدق آغاز کردند و چرا مصدق سقوط کرد؟
بين نهضت ملي شکاف و اختلاف کردند – مزدوران و جاسوس هاي خود را به کار گرفتند و ميان آن دو اختلاف انداختند و چون متوجه شدند تا هنگامي که مردم در صحنه باشند در نهضت ملي ايران شکست راه نخواهد يافت.

132 – کودتاي 28 مرداد سال 1332 به دستور مستقيم کدام کشور و به دست چه کساني صورت گرفت؟
به دستور مستقيم کشور آمريکا توسط سازمان جاسوسي آمريکا توسط عده اي از خائنين که در رأس آن ها سرلشکر زاهدي قرار داشت.
133 – چرا دکتر مصدق از شاه درخواست وزارت جنگ را به او بسپارد؟زيرا مي خواست بر اوضاع کشور تسلط بيشتري داشته باشد.
134 – پس از کودتاي 28 مرداد چه حوادثي در ايران اتفاق افتاد؟مصدق دستگير و محاکمه شد و شاه که از ايران فرار کرده بود بار ديگر به ايران بازگشت و دوره جديدي از حکومت خود را زير نظر آمريکا آغاز کرد.
135 – در جريان ملي شدن صنعت نفت و کودتاي 28 مرداد چه عبرت هايي مي توان گرفت؟
در مقابل قدرت هاي بزرگ با وحدت مي توان پيروز شد – در مبارزات بايد از اختلافات پرهيز کرد.
136 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. رهبر سياسي جريان ملي شدن صنعت نفت .......بود.
2. انتخاب .........به نخست وزيري به ملي شدن صنعت نفت کمک کرد.
3. حزب ........وظيفه ي خود را خدمت به شوروي مي دانستند.
4. کودتاي 28 مرداد 1332 به دستور مستقيم ........صورت گرفت.
5. تلاش براي ملي شدن صنعت نفت منجر به تشکيل ..........در ايران شد.
138 – هدف آمريکا از ايجاد اصلاحات اجتماعي در کشورهاي وابسته به خود توسط زمامداران اين کشورها را بنويسيد؟1. جلوگيري از به وجود آمدن نهضت هاي مردمي 2. حفظ بازار کشورهاي وابسته به آمريکا براي فروش کالاهاي آمريکايي
139 – چرا شاه اميراسدالله علم را به نخست وزيري انتخاب کرد؟چون شاه که پس از 28 مرداد سلطنت خود را با کودتاي آمريکايي ها به دست آورده بود به آنان قول داده بود تا برنامه هايشان را اجرا کند.
140 – لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در زمان نخست وزيري چه کسي بود؟
در زمان اعلم – به موجب يک بند از آن شرط سوگند به قرآن از شرايط انتخاب شدگان حذف و با هر کتاب ديگري ممکن بود و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشتند.
141 – بعد از واقعه ي کشتار فيضيه امام کدام نخست وزير وقت را درباره چه مسائلي مورد بازخواست قرار دادند؟
امام خميني اسد الله علم را در مورد مسائلي چون حمله مأموران دولتي به مردم در بازار تهران، برگزاري همه پرسي و حمله به مدرسه ي فيضيه در قم مورد بازخواست قرار دادند.
142 – ساواک علامت اختصاري چه سازماني بود و چه وظيفه اي داشت ؟سازمان اطلاعات و امنيت کشور که وظيفه ي اصلي سرکوبي مبارزان را در زمان شاه برعهده داشت.
143 – فجيع ترين جنايات مزدوران رژيم شاه در روز 15 خرداد سال 42 چه بود؟قتل عام کفن پوشان ورامين بود که در اين روز از ورامين به سوي تهران حرکت کرده و خواهان آزادي امام خميني بودند.
144 – عکس العمل رژيم شاه پس از سخنراني امام در رابطه با کاپيتولاسيون چه بود؟
شب 13 آبان ماه سال 1343 هـ ش مأموران دولتي شبانه به منزل امام رفتند و ايشان را دستگير و يکسره به فرودگاه تهران منتقل ساختند و با هواپيما به ترکيه فرستادند. امام مدتي در ترکيه بودند و سپس از آن جا به عراق منتقل شدند.
145 – کاپيتولاسيون به چه معني است و توسط چه کسي براي تصويب به مجلس برده شد؟
مصونيت قضايي امريکاييان در ايران که توسط حسنعلي منصورنخست وزير وقت به مجلس برده شد.

146- پس از واقعه ي کشتار فيضيه امام خطاب به روحانيون و مردم چه گفتند؟
سکوت در برابر رژيم را حرام دانستند و تأکيد کردند که اظهار حقايق واجب است.
147 – سرانجام، لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي چه شد؟با رهنمودها و رهبري امام با علماي قم و ديگر شهرها و در نجف طي تلگراف هايي خواستار لغو آن شدند و سرانجام با پي گيري هاي امام لايحه مذکور کنار گذاشته شد.
148 – ساواک براي برگزاري سخنراني در محرم سال 42 چه شرايطي را تعيين کرد؟1. عليه شخص اول مملکت يعني شاه سخن نگويند2. عليه اسرائيل مطلبي نگويند3. مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است.
149 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. شاه براي اجراي اصلاحات اجتماعي آمريکا ........ را به نخست وزيري انتخاب کرد.
2. دولت علم در سال .....لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي را تصويب کرد.
3. در ادامه اطاعت شاه از سياست هاي اصلاحات اجتماعي آمريکا اعلام کرد قصد دارد اصول شش گانه اي به نام اصول ..... و ..... را به همه پرسي بگذارد.
4 – قدرت فراوان .........به شاه جرأت کمترين بي حرمتي آشکار به اسلام و روحانيت را نمي داد.
5 – نخستين مرجعي که عليه لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي به مخالفت برخاست ........بود.
151 – چرا آمريکا ايران را به عنوان ژاندارم منطقه ي خليج فارس انتخاب نمود؟
براي اجراي دستورات خويش و تأمين امنيت خليج فارس و ايجاد پايگاه هاي نظامي متعدد براي آمريکايي ها
152 – امام خميني چگونه قدم در راه مبارزه ي فرهنگي نهاوند؟با تدريس بحث حکومت اسلامي در نجف
153 – چرا مبارزات مسلحانه نتوانستند مردم را با خود همراه کنند؟1. روابطشان با مردم محدود بود
2. برخي از آنها داراي عقايد غيراسلامي و حتي ضداسلامي بودند و مردم به آنها اعتمادي نداشتند.
154 – آيت الله مطهري و دکتر علي شريعتي چگونه مبارزات فرهنگي را انجام دادند؟
با نوشتن کتاب، ايجاد کلاس هاي آموزشي و تفسير قرآن و نهج البلاغه و معرفي چهره ي واقعي اسلام
155 – خطري که براي آمريکايي ها در حفظ منافعشان در خليج فارس وجود داشت چه بود؟
خطر قيام احتمالي و يا بروز آشوب و انقلاب در ممالک اين منطقه بود، چون اگر حرکتي ضدآمريکايي در يکي از اين کشرها اتفاق مي افتاد هم ممکن بود تمام منطقه را به حرکت درآورد و هم با برانداختن حکومت هاي وابسته به آمريکا تمامي منافع شيطان بزرگ را از دست او خارج کند.
156 – چند مورد از اقدامات هويدا در جهت حفظ حکومت پهلوي را بنويسيد؟
1. هدر دادن ثروت هاي ملي ايران2. وابستگي هر چه بيشتر کشور به بيگانگان و تبديل ايران به بازار مصرف کالاهاي غربي3. رواج غرب گرايي و اسلام زدايي4. ايجاد محيط رعب و وحشت براي جلوگيري از مبارزات مردمي5. حفظ منافع آمريکا در منطقه خليج فارس
157 – هجرت امام از عراق چه تأثيري در انقلاب اسلامي داشت؟اقامت امام در فرانسه انقلاب را وارد مرحله ي جديدي کرد. از اين زمانبه بعد اقامتگاه امام تبديل به مرکزي جديد براي هدايت انقلاب اسلامي گرديد.
158 – دستاوردهاي مهم نهضت پانزدهم خرداد را بنويسيد؟
1. گروه هاي مبارز خواستار لغو کامل حکومت سلطنتي شدند2. همکاري روحانيون و دانشگاهيان
3. تلاش براي برقراري حکومت اسلامي

159 – مبارزات مختلف مردم پس از پانزدهم خرداد تا پيروزي انقلاب اسلامي به چند دسته تقسيم مي شد؟
سه دسته : 1. مبارزات سياسي 2. مبارزات فرهنگي 3. مبارزات مسلحانه
160 – چه کسي حسنعلي منصور را به قتل رسانيد و چرا؟شهيد محمد بخارايي، چون حسنعلي منصور حق قضاوت کنسولي را به اتباع آمريکا ايران داد
161 – مبارزات فرهنگي توسط روحانيون چگونه انجام مي شد؟
انتشار و توزيع کتاب ها و اعلاميه ها – تأسيس کتابخانه هاي دانشجويي در دانشگاه ها و مساجد
162 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد.
1. انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ........بهمن سال .......به نتيجه رسيد.
2. منطقه ي خليج فارس از نظر ........و..........براي آمريکايي ها اهميت داشت
3. بناي رفيع انقلاب اسلامي سال 1357 بر شالوده ي قيام ..........استوار گرديد.
4. قيام پانزده خرداد موجب نزديکي دانشگاهيان و ........شد.
5. مبارزات دانشجويان دانشگاه هاي داخل و خارج کشور از دسته مبارزات .......پس از قيام 15 خرداد بود.
6. لازمه ي هر حرکت و مبارزه اي ايجاد ........و بالابردن ..........و ........است.
164 – با روي کارآمدن کارتر به رياست جمهوري آمريکا چه تغييري در سياست خارجي به وجود آمد؟
دولت مردان جديد آمريکا اعتقاد داشتند که راه جلوگيري از قيام هاي اصيل مردمي در کشورهاي زير سلطه پرهيز از خشونت هاي مداوم و آشکار و اعطاي آزادي هاي ظاهري به مردم اين کشورهاست.
165 – جمشيد آموزگار با چه سياستي روي کار آمد؟با ايجاد فضاي باز سياسي
166 – با ايجاد فضاي باز سياسي در زمان نخست وزيري آموزگار چه تغييراتي در ايران به وجود آمد؟
مبارزات مردم گسترش پيدا کرد، روحانيون، دانشجويان و گروه هاي اجتماعي بيشترمتحد شدند و مساجد و حوزه ها و دانشگاه ها تبديل به سنگر شد.
167 – رژيم شاه در مقابل مبارزات مردم پس از شهادت حاج آقا مصطفي خميني چه کرد؟
با چاپ مقاله اي در روزنامه ي اطلاعات که در آن به امام خميني توهين شده بود خشم مردم را افزايش داد.
168 – علت قيام نوزدهم دي ماه سال 1356 مردم قم چه بود؟توهين به امام خميني در روزنامه ي اطلاعات
169 – کدام ماه سال 57 ماه اوجگيري انقلاب بود و چه عاملي شاه را گيج کرده بود؟
ماه رمضان – اجتماع گسترده مردم در مساجد و سخنراني هاي بيدار کننده
170 – چرا روز سيزدهم آبان سال 1357 را به عنوان روز دانش آموز مي نامند؟
در روز سيزدهم آبان ماه تعداد زيادي از دانش آموزان و گروهي از دانشجويان در دانشگاه جمع شدند و در حلقه ي محاصره نيروهاي شاه درآمدند و به گلوله بسته شدند که جمعي از آنان به شهادت رسيدند.
171 – اهميت راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشوراي سال 57 چيست؟يکي از عظيم ترين اجتماعات مردمي در طول تاريخ بود.
172 – هر يک از تاريخ هاي زير يادآور چه واقعه اي است؟
الف) 17 شهريور 1357 ب) 19 دي ماه 1357ج) 23 دي ماه 1357د) 26 دي ماه 1357
جواب: الف) جمعه سياه ب) قيام مردم قم ج) تشکيل شوراي انقلاب د) فرارشاه از ايران
173 – امام خميني در چه تاريخي به ايران بازگشتند و به کجا رفتند و طي سخنراني خود چه فرمودند؟
درروز 12 بهمن وارد تهران شدند و يک سره به بهشت زهرا رفتند و در سخنراني خود در بهشت زهرا فرمودند که به پشتيباني ملت ايران، دولت تعيين خواهند کرد.
174 – به اعتقاد دولت مردان جديد آمريکا راه جلوگيري از قيام هاي اصيل مردم در کشورهاي زير سلطه ي شيطان بزرگ چه بود؟1. پرهيز از خشونت هاي مداوم و آشکار2. اعطاي آزادي هاي ظاهري به مردم اين کشورها
175 – با انتخاب کارتر به رياست جمهوري آمريکا در سال 1356 چه تغييري در مسائل داخلي ايران به وجود آمد؟
کارتر ايران را براي کاستن از خشونت و برقراري آزادي هاي سياسي زير فشار گذاشت به دنبال فشار کارتر بر شاه ايران، اندکي از اختناق موجود در ايران کاسته شد و اميرعباس هويدار پس از سيزده سال نخست وزيري جاي خود را به جمشيد آموزگار داد.
176 – به نظر شما مهم ترين حوادث دوران انقلاب کدام است؟چرا؟
شهادت مصطفي خميني و توهين به امام در روزنامه ي اطلاعات – چون باعث شروع انقلاب شد.
178 – نخست وزيران شاه را پس از هويدا تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي بنويسيد؟
جمشيد آموزگار – شريف امامي – ارتشبد ازهاري – بختيار
179 – در جاهاي خالي کلمه مناسب بنويسيد؟
1. حاج آقا مصطفي خميني در .......به شهادت رسيد.
2. پس از شهادت مصطفي خميني حوزه ها و دانشگاه ها تبديل به مراکز مخالفت با .......شد.
3. بعد از قيام مردم قم در 19 دي مه در شهرهاي ......، .....، ......نيز قيام ش.
4. توهين به امام در روزنامه هاي اطلاعات بيشترين واکنش را در ميان ......داشت.
5 . امام خميني در روز ......مهندس مهدي بازرگان را به رياست دولت موقت تعيين کردند.
6 . امام خميني بعد از عراق به .....و سپس به .......رفت و در دهکده ي نوفل لوشاتو اقامت گزيد.
7 . روز 17 شهريور مردم در ميدان .......(...کنوني) اجتماع کردند.
8. در سال 1357 نماز عيد فطر به امامت ......و با سخنراني .....برگزار شد که به تظاهرات عظيمي کشيده شد.
181 – پس از پيروزي انقلاب چه کساني اداره ي کشور را به دست گرفتند؟
شوراي انقلاب و دولت موقت
182 – اقداماتي که مزدوران بيگانه ( گروهک ها) براي به خطر انداختن انقلاب اسلامي انجام مي دادند را بنويسيد؟
1. ايجاد جنگ و ناامني2. آتش زدن خرمن ها 3. انفجار لوله هاي نفت4. به شهادت رساندن روحانيون بزرگ و انقلابي همچون دکتر بهشتي و آيت الله مطهري
183 – علت تشکيل سپاه پاسداران و جهاد سازندگي چه بود؟
سپاه پاسداران براي دفاع از انقلاب و جهاد سازندگي براي سازندگي کشور و خدمت به کشاورزان و روستاييان محروم
184 – هدف از تشکيل کميته ي انقلاب اسلامي چه بود؟
تا هم نظم و امنيت را در کشور برقرار سازد و هم سران جنايتکار حکومت شاه را دستگير کند.
185 – مهم ترين و سخت ترين توطئه اي که دشمنان پس از پيروزي انقلاب بر پا کردند چه بود؟ در چه سالي و توسط چه کشورهايي ؟جنگ بود – در سال 1359 ارتش عراق که به کمک آمريکا و شوروي مسلح و نيرومند شده بود به ايران حمله کرد.
186 – پس از اشغال سفارت آمريکا چه اقدامي برعليه جمهوري اسلامي انجام دادند؟
آمريکا براي حمله به ايران نيروي نظامي وارد کشور کرد اما سربازان آمريکايي در صحراي طرابلس گرفتار طوفان شن شدند، شکست خورده و فرار کردند.

187 – در پي کدام ماجرا دانشجويان سفارت آمريکا را اشغال کردند؟ دانشجويان چه درخواستي داشتند؟
دولت آميکا در سال 58 شاه را نزد خود پناه داد تا بتواند با کمک او عليه جمهوري اسلامي ايران توطئه کند. آن ها درخواست کردند که دولت آمريکا بايد شاه را به ايران تحويل دهد.
188 – رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي درباره ي امام خميني چه فرموده اند؟
اين انقلاب بي نام خميني در هيچ کجاي جهان شناخته شده نيست.
189 – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد؟
1. پس از پيروزي انقلاب اسلامي .... و .... اداره ي امور کشور را به دست گرفتند.
2. هدف از تشکيل سپاه پاسداران ...... از ........و هدف از تشکيل .......سازندگي کشور و خدمت به محرومين بود.
3. کميته ي انقلاب اسلامي در ....22 بهمن 1357 تشکيل شد.
4. امام خميني در تاريخ .......خرداد سال ......رحلت کردند.
5. بعد از پيروزي انقلاب ائمه جمعه هاي شهرهايي چون تبريز، شيراز، يزد به دست .......به شهادت رسيدند.
6. پس از جنگ اسيران جنگ که مردم به آن ها .........مي گفتند به آغوش پرمهر ميهن بازگشتند
7. جنگ تحميلي عراق عليه ايران ......سال طول کشيد

 

رضا کارگر


موضوعات مرتبط: سوالات تستی تاریخ-جغرافیا سوم راهنمایی

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

تاریخ سوّم راهنمایی: سوالات مسابقه علمی مدارس خاص

1- دلیل شورش افغانها در زمان سلطان حسین چه بود؟

الف) تحریک انگلیسی ها ب) گرفتن مالیات های سنگین از مردم

ج) ظلم وستم گرگین حاکم قندهار د) قتل عام هرات توسط عاملان حکومت

2- نتیجه حکومت بیست ساله کریم خان برایران چه بود؟

الف) برقراری امنیت ورونق فعالیّت های اقتصادی ب) بروز مشکلات اقتصادی واجتماعی

ج) فعالیّت کشاورزی وتجاری کم شد د) ناتوانی کریم خان باعث تجزیه ایران شد

3- میان اجزاء کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟

الف) انقلاب صنعتی : گسترش استعمار ب) انقلاب صنعتی : استقلال امریکا

ج) انقلاب کبیر: فرانسه د) تحولات مذهبی : پروتستان

4- به ترتیب قرارداد مفصّل وگلستان راکدام کشورها باایران منعقد کردند؟

الف) انگلستان - فرانسه ب) انگلستان - روسیه

ج) فرانسه - روسیه د) روسیه - انگلستان

5- کدام روحانی بخاطرمخالفت با امتیاز انحصاری توتون وتنباکو (تالبوت) استعمال توتون وتنباکو

را حرام اعلام کرد؟

الف) آیت الله میرزا حسن شیرازی ب) سید جمال الدّین اسدآبادی

ج) میرزا حسن آشتیانی د) حاج ملاّ علی کنی

6- علّت حمله متفقین به ایران درجنگ جهانی اوّل چه بود؟

الف) دوستی ایران وآلمان ب) دستیابی به هند از طریق ایران

ج) رقابت اروپائیان بایکدیگر د) دستیابی آلمان برمنابع نفت ایران

7- اولین گام انگلستان برای تشکیل حکومت مورد نظر خود درایران چه بود؟

الف) نخست وزیر کردن سید ضیاءالدین ب) نخست وزیر کردن رضاخان

ج) به پادشاهی رساندن رضاخان د) سرنگونی حکومت احمدشاه

8- هیتلر وموسولینی عامل بدبختی ایتالیا وآلمان راچه کشورهایی معرفی کردند؟

الف) امریکا - شوروی - فرانسه ب) شوروی - انگلستان - امریکا

ج) انگلستان - شوروی - فرانسه د) انگلستان - امریکا - فرانسه

9- پس از کدام واقعه گسترش فعالیّت های سیاسی درجامعه ی ایران فراهم شد؟

الف) ملّی شدن صنعت نفت ب) اتحّاد دکتر مصدق وآیت الله کاشانی

ج) کودتای 28 مرداد د) برکناری رضاخان وخروج او از ایران

10- علّت قیام طلاّب قم دردی ماه 1357 چه بود؟

الف) شهادت آیت ا.. حاج مصطفی خمینی ب) توهین به امام درروز نامه اطلاعات

ج) واقعه 17 شهریور د) واقعه 13 آبان (روز دانش آموز)

جغرافیای سوم راهنمایی: سوالات مسابقه علمی مدارس خاص در اردیبهشت 90

1- درمقیاس های هرمیلی متر روی نقشه چند متر روی زمین رانشان می دهد ؟

الف) m5 و m50 وm500 ب) m50 و m5 وm500

ج ) m و m و m د) m و m و m

2- کدامیک ازوسایل آموزشی جغرافیایی زیر برای مقایسه استفاده می شود ؟

الف) نقشه ب) کره ی جغرافیایی ج) جدول جغرافیایی د) فرهنگ جغرافیایی

3- ناهمواری ها در کدام نواحی با سرعت بیش تری تغییر شکل می یابد ؟

الف) سواحل ب) فلاّت ها ج) کوهستانها د) بیابانها

4 - کدام مورد زیر نشان دهنده فعالیّت های درونی زمین درکنار آتش فشانهای نیمه فعاّل است ؟

الف) بیرون ریختن مواد مذاب ب) وقوع زلزله های قوی

ج) خارج شدن بخارهای گوگردی د) خارج شدن بمب های آتش فشانی

5 - اگرپاره خطهای زیرچهاررودخانه که ازنظرمقدارآب بارش وجنس خاک یکسان است رانشان

دهد کدام رودخانه آبهای فروروکمتری دارد؟

الف) ب) ج) د)

6- علت تشکیل مدّهای قوی چیست؟

الف) قرار گرفتن خورشید وماه دریک امتداد ب) نزدیکی ماه به زمین

ج) نیروی جاذبه ی ماه د) حرکت وضعی زمین

7- به منطقه ای که دورازدریاست وبراثرتغییرزاویه ی نورخورشیدهوا زیاد گرم نیست ودر آن

اختلاف فصل ها مشخص تر است چه می گویند؟

الف) گرم مداری ب) معتدل برّی ج) گرم استوایی د) معتدل مدیترانه ای

8- درکدام مناطق جهان جمعیّت کمتری زندگی می کنند؟

الف) مرکز وشمال آسیا ب) شمال شرقی امریکا

ج) شرق وجنوب شرقی آسیا د) امریکای مرکزی

9- از عوامل تاثیرگذار درآب وهوای مناطق مختلف جهان نیست ؟

الف) فاصله از استوا ب) ارتفاع ج) یخچالهای طبیعی د) باد

10- کدام جریان دریای آب گرم پس از عبور از کنار شهرلندن آب وهوای آن کشور را تحت تاثیر

قرار می دهد؟

الف ) گلف استریم ب) کوروشیو ج) جریان استوایی شمالی د) ایاشیو

تاریخ سوم راهنمایی: سوالات مسابقه علمی نوبت صبح

1- مذهب شیعه در زمان کدام یک از پادشاهان صفوی رسمی شد؟

الف) شاه تهماسب ب) شاه سلطان حسین ج) شاه عباس د) شاه اسماعیل

2- نادرشاه افشار کجا را پایتخت خویش قرارداد؟

الف) ابیورد ب) مشهد ج) مهماندوست د) مغان

3- چرا مارتین لوتر وطرفدارانش را پروتستان نامیده اند؟

الف) علیه لویی شانزدهم قیام کردند

ب) علیه سلطنت استبدادی انگلستان اعتراض کردند

ج) علیه دستگاه پاپ دست به اعتراض زدند

د) علیه استعمار اروپائیان قیام کردند

4- درکدام عهدنامه ایران تعهّد کردکه انگلستان رادر حفظ هندوستان یاری دهد وانگلستان

درعوض پذیرفت که کمک های مالی ونظامی دراختیار ایران قراردهد؟

الف) فین کنشتاین ب) گلستان ج) ترکمانچای د) مفصّل

5- با مخالفت های شدید چه کسی قرار داد رویتر لغو شد؟

الف) میرزای شیرازی ب) میرزا حسن آشتیانی

ج) حاج ملاّ علی کنی د)میرزارضای کرمانی

6- درآغاز انقلاب مشروطه مهمّ ترین خواسته ی مردم چه بود؟

الف) تأسیس مجلس ب) تأسیس عدالت خانه

ج) برکناری علاءِالدوله د) حکومت مشروطه

7 - جنگ جهانی اوّل هم زمان با پادشاهی چه کسی در ایران اتفاق افتاد؟

الف) مظفرالدین شاه ب) محمدعلی شاه ج) احمد شاه د) رضاخان

8- کدام کشور درزمان جنگ جهانی دوّم عضو کشورهای محور محسوب می گردید؟

الف) شوروی ب) فرانسه ج) امریکا د) ایتالیا

9- مهمّ ترین عامل شکست نهضت ملّی ایرا ن چه بود؟

الف) تحریم نفتی ایران ب) اختلاف میان دکتر مصدق وکاشانی

ج) کودتای 28 مرداد د) کار شکنی حزب توده

10- فجیح ترین جنایت رژیم در15 خرداد سال1342 چه بود؟

الف) سرکوب تظاهرات مردم تهران ب) کشتار مدرسه فیضیه قم

ج) قتل عام کفن پوشان ورامین د) کشتار مردم در میدان ژاله

جغرافیای سوم راهنمایی: مسابقه علمی مدارس نوبت صبح

1ـ درنقشه ای با مقیاس فاصله غرب تا شرق یک شهر 45سانتی متر است فاصله حقیقی غرب تا شرق این شهر چند کیلومتر است؟

الف) 18 کیلومتر ب) 14کیلومتر ج) 5/22کیلومتر د) 35 کیلومتر

2ـ درجغرافیا برای نمایش دادن یا مقایسه ی اطلاعات جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می کنند؟

الف) نقشه وکره ی جغرافیایی ب) مدل جغرافییایی وجدول

ج) عکس ودایرة المعارف جغرافیایی د) نمودار وجدول

3- کدامیک از پدیده های زیر را نمی توان ناهمواری نامید؟

الف) تپّه های ماسه ای ب) درخت وجنگل ج) دامنه ی کوه د) آتش فشان ها

4- کدامیک از کوههای زیر از سرد شدن مواد مذاب در زیر لایه های زمین شکل گرفته اند؟

الف) دماوند ب) سبلان ج) تفتان د) الوند

5- توده ای از مواد مذاب انباشته در زمین که راهی به خارج ندارد چه نامیده می شود؟

الف) بمب های آتش فشانی ب) ماگما ج) خاکستر د) باتولیت

6- میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) سرعت آب - شیب زمین ب) پوشش گیاهی - مقدار آب

ج) شیب زمین - جنس خاک د) شیب خاک -حرکت آب

7- عامل تشکیل بیشتر جریان های دریایی چیست؟

الف) تغییرات دما ب) نیروی جاذبه ماه ج) ذوب یخ های قطبی د) وزش وحرکت

8- کدامیک از عوامل زیر دردفع جمعیّت مؤثرند؟

الف) دوری از سواحل ب) معادن ج) بنادر د) جلگه ها ودشت ها

9- مهمّ ترین مشکلات شهرهای بزرگ امروزی چیست؟

الف) کمبود آب آشامیدنی ب) کمبود مسکن ج) ترافیک د) آلودگی

10- خشکسالی جزء کدامیک از دلایل مهاجرت انسانها می باشد؟

الف) سیاسی ب) طبیعی ج) اجتماعی وفرهنگی د) اقتصادی

1- مؤسسات ضمن وابستگی به یکدی

تاریخ سوم راهنمایی: سوالات مسابقه علمی نوبت بعداز ظهر

1- کدامیک از موارد زیر از اقدامات شاه اسماعیل صفوی نیست؟

الف) رسمی کردن مذهب شیعه ب) ایجاد حکومت قوی

ج) سرکوب قزلباش های سرکش د) انتخاب تبریز به پایتختی

2- تلاش اصلی کریم خان زند بعداز رسیدن به حکومت چه بود؟

الف) جنگ با عثمانی وفتح بصره

ب) حل مشکلات اقتصادی واجتماعی کشور

ج) حفظ کشور وجلوگیری از شورش های داخلی

د) بهبود بخشیدن به زندگی مردم وآبادانی شهر

3- در دوره ی قرون جدید اروپا با توطئه کدام کشور دولت مسلمان عثمانی که تاقرن هجدهم

قدرتی مهمّ دراروپا وآسیا محسوب می شد ضعیف شد؟

الف) اسپانیایی ها ب) پرتغالی ها ج) فرانسوی ها د) انگلیسی ها

4- به موجب کدام عهد نامه شهرهای باکو وگنجه به روسیه واگذارشد؟

الف)گلستان ب) فین کنشتاین ج) ترکمانچای د) مفصّل

5- حکومت های استعمارگربرای ایجاد تفرقه میان مسلمانان مذهبهای دروغین بابیت وبهائیت

رادرزمان کدام پادشاه قاجار بوجود آوردند؟

الف) ناصرالدین شاه ب) محمّدشاه ج) فتحعلی شاه د) محمّدعلی شاه

6- بهانه ی محمّدعلی شاه برای به توپ بستن مجلس چه بود؟

الف) ترور ناکام محمّدعلی شا ب) دعوت نکردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری

ج) نمایندگان مجلس طرفدار انگلیس بودند د) خودداری از امضای متمم قانون اساسی

7- متفقین دوستی ایران باکدام کشور را خط ر مهمّی برای خود می دانستند؟

الف) ترکیه ب) آلمان ج) ژاپن د) ایتالیا

8- آتش جنگ جهانی دوّم در سال 1318ه .ش با حمله آلمان به کدام کشور افروخته شد؟

الف) مجارستان ب) لهستان ج) بلغارستان د) ارمنستان

9- نخستین مرجعی که علیه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به مخالفت برخاست چه

کسی بود؟

الف) آیت الله بروجردی ب) امام خمینی ج) آیت الله کاشانی د) آیت الله سیّدحسن مدرس

10- رژیم پس از چه حادثه ای منجر به تبعید حضرت امام خمینی در سال 1343 به ترکیه شد؟

الف) سخنرانی تاریخی امام در روز عاشورا ب) تصویب اصول ششگانه

ج) تصویب لایحه مصونیت قضائی امریکائیان د) تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

جغرافیای سوم راهنمایی : سوالات مسابقه علمی نوبت بعدازظهر

1- دانش جغرافیا بیش از هردانش دیگری به کدام مورد نیاز دارد ؟

الف) مدل های جغرافیایی ب) نمودارها وجداول جغرافیایی

ج) تصاویر وعکس های جغرافیایی د) مشاهده مستقیم

2- درکدامیک از مقیاس های نقشه مساحت کمتری به نمایش درمی آید وجزئیات بیشتری

نشان داده می شود ؟

الف) ب) ج) د)

3- درنواحی کوهستانی کدامیک ازاین عوامل باعث تغییر شکل ناهمواری می شود ؟

الف )ریشه گیاهان به هنگام رشد ب)امواج سهمگین

ج) بادهای شدید شن وماسه د) وقوع طوفانهای شدید دریایی

4- عامل اصلی پیدایش شیرکوه دریزد چیست ؟

الف) چین خوردگی ب) بالا آمدن مواد مذاب

ج) شکست در زمین (گسل) د) آتش فشان

5- بیش ترین زلزله ها و آتشفشانها در کجا رخ می دهند ؟

الف) زیر صفحات پوسته زمین ب)کناره های صفحات پوسته ی زمین

ج) ناهمواری های کف اقیانوس ها د)داخل صفحات پوسته زمین

6- درپدیده جزرومدّ کدام عامل مؤثر است ؟

الف) نیروی جاذبه ماه وبه دلیل کوچک تربودن آن از زمین

ب) نیروی جاذبه خورشید وبه دلیل بزرگ تربودن آن از زمین

ج ) نیروی جاذبه ماه وبه دلیل فاصله کم آن از زمین

د) نیروی جاذبه خورشید وبه دلیل فاصله زیادآن از زمین

7- بیش تر جریان های دریایی براثر چه عاملی بوجود می آیند ؟

الف) وسعت اقیانوس ودریاها ب) میزان تأثیر جاذبه ماه

ج)میزان شوری آب د) وزش وحرکت باد

8- اختلافات مرزی و جنگ جزء کدامیک ازدلایل مهاجرت انسانها می باشد ؟

الف) سیاسی ب) اجتماعی و فرهنگی ج) طبیعی د) اقتصادی

9- آشکار ترین تفاوت شهر وروستا چیست ؟

الف) نوع خانه ها در شهرهاست ب) عدم وجود وسایل نقلیّه پیشرفته در روستا

ج) کم جمعیت بودن روستا د) فعالیّت مردم در شهرو روستا

10- کدامیک از موارد زیر در زیست بوم تأثیر ندارد؟

الف)آب وهوا ب)پوشش گیاهی ج) زندگی جانوری د) نوع خاک

سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی :

1) «رسمی کردن مذهب شیعه» از اقدامات کدام پادشاه ایران بوده است ؟

1-شاه عباس 2- شاه اسماعیل 3- شاه تهماسب 4- شاه سلطان حسین

2) یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس ، جنگ با استعمارگران ........... بود ؟

1- انگلیسی 2- اسپانیایی 3- عثمانی 4- پرتغالی

3) هنگامی که نادر به حکومت ابیورد رسید ، اصفهان در تصرف ...........بود ؟

1- محمود افغان 2- شاه تهماسب دوم 3- اشرف افغان 4- شاه سلطان حسین

4) مهمترین «فتح نادر» کجا بود ؟

1- بخارا 2- بحرین 3- هندوستان 3- خوارزم

5) کریم خان زند چه شهری را پایتخت خود قرار داد ؟

1- تبریز 2- شیراز 3- مشهد 4- تهران

6) در اواخر قرن هجدهم ، ساکنان آمریکا علیه سلطه کدام کشور دست به شورش زدند ؟

1- فرانسه 2- روسیه 3- انگلستان 4- اسپانیا

7) «جنگ های ایران و روسیه» در زمان کدام پادشاه قاجار اتفاق افتاد ؟

1- محمد شاه 2- ناصرالدین شاه 3- فتحعلی شاه 4- آقا محمد خان

8) به موجب کدام قرارداد ، شهرهای «باکو و گنجه» به روسیه واگذار شد ؟

1- گلستان 2- مفصل 3- ترکمانچای 4- پاریس

9) کدامیک از شخصیت های زیر ، «استفاده از توتون و تنباکو» را حرام اعلام کرد ؟

1- حاج ملا علی کنی 2- میرزا حسن آشتیانی 3- میرزای شیرازی 4- آیت الله طباطبایی

10) در آغاز انقلاب مشروطه ، مهم ترین خواسته مردم چه بود ؟

1- عزل عین الدوله 2- تاسیس عدالت خانه 3- برکناری علاء الدوله 4- تدوین قانون اساسی

11- كدام پادشاه سلسله ي صفوي را تاسيس كرد؟

1- شاه عباس 2- شاه تهماسب 3- شاه اسماعيل 4- سلطان سليم

12- كدام طايفه در رسيدن شاه اسماعيل به سلطنت او را ياري كردند؟

1- تيموريان 2- آق قويونلوها - قزلباش ها 4- قاجارها

13- شاه اسماعيل كدام شهر را به پايتختي برگزيد؟

1- اصفهان 2- تبريز 3- قزوين 4- اردبيل

14- جنگ چالدران بين ايران وكدام دولت روي داد؟

1- عثماني 2- ازبكان 3- پرتقال 4- هند

15- پس از شاه اسماعيل كدام فرزندش به سلطنت رسيد؟

1- شاه عباس 2- شاه صفي 3- شاه تهماسب 4- شاه سلطان حسين

16-شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی از نوادگان چه کسی بود؟

الف) شاه عباس ب)شیخ حیدر ج)سلطان سلیم د) شیخ صفی الدین اردبیلی

17-ناصر الدین شاه کدام صدر اعظم خود را به قتل رساند؟

الف) قائم مقام فراهانی ب) امیر کبیر ج) میرزا آقاخان نوری د)حاج ابراهیم خان کلانتر

18- کدامیک یک از موارد زیر از عوامل قیام مردم در زمان مظفر الدین شاه نیست؟

الف) خشونتهای عین الدوله ب) دخالت بیگانگان

ج) ظلم مأموران حکومتی به مردم د) بی تجربگی مظفر الدین شاه

19-نیروهای فاتح تهران با محاکمه ساختگی چه کسی را به شهادت رساندند؟

الف) آیت الله بهبهانی ب) آیت الله طباطبا یی ج) آیت الله شیرازی د) شیخ فضل الله نوری

20-کدامیک از این کشورها در جنگ جهانی اول در گروه کشورهای اتحاد مثلث قرار داشتند؟

الف) انگلیس ب) روسیه ج) آلمان د) فرانسه

21- كدام يك از پادشاهان زير سلسله ي صفوي را تثبيت نمود ؟

1- شاه سلطان حسين 2- شاه عباس 3- شاه تهماسب 4- شاه اسماعيل

22- كدام يك از پادشاهان صفوي باعث قدرتمندي اين دولت شد؟

1- شاه سلطان حسين 2- شاه عباس 3- شاه تهماسب 4- شاه اسماعيل

23- شاه عباس براي آنكه با آسودگي خاطربه جنگ ازبكان برودچه كرد؟

1- قزلباش ها را سركوب كرد. 2- پرتقالي ها را اخراج كرد.

3- با عثماني ها صلح كرد. 4- از انگليسي ها توپ و تفنگ خريد.

24- استعمارگران پرتغالي در زمان كدام پادشاه صفوي از خليج فارس بيرون رانده شدند؟

1- شاه عباس 2- شاه سلطان حسين 3- شاه تهماسب 4- شاه اسماعيل

25- اوج قدرت صفويان در زمان كدام پادشاه صفوي بوده است؟

1- شاه عباس 2- شاه سلطان حسين 3- شاه تهماسب 4- شاه اسماعيل

26--سقوط دولت صفوي در زمان چه كسي به وقوع پيوست؟

1- شاه عباس 2- شاه اسماعيل 3- شاه سلطان حسين 4- شاه تهماسب

27- شورش افغان ها در زمان كدام پادشاه صفوي اتفاق افتاد؟

1- شاه اسماعيل 2- شاه عباس 3- شاه تهماسب 4- شاه سلطان حسين

28- در رأس حكومت صفوي چه كسي قرار داشت؟

1- پادشاه 2- صدر اعظم 3- فرماندهان نظامي 4- اعتماد الدوله

29- چرا صفويه نتوانستند در مقابل افغان ها مقاومت كنند؟

1- قوي بودن افغانها 2- محاصره شدن اصفهان

3- كمك نكردن انگلستان 4- راحت طلبي فرماندهان

30- فيلسوف نامدار دوره صفوي چه نام داشت؟

1- ملاصدرا 2- مير داماد 3-شيخ بهائي 4- علامه مجلسي

31 – چه كسي محمود افغان را به قتل رساند؟

1- نادر 2- شاه تهماسب دوم 3- اشرف افغان 4- شاه سلطان حسين

32- در هنگام تصرف اصفهان توسط محمود افغان ، نادر در كدام شهر حكومت مي كرد؟

1- شيراز 2- ابیورد خراسان 3- مورچه خورت اصفهان 4- دشت مغان

33- جنگ مهماندوست ميان چه كساني روي داد؟

1- نادر و محمود افغان 2- شاه تهماسب و اشرف افغان

3- نادر و اشرف افغان 4- شاه تهماسب و محمود افغان

34- نادرشاه چند سال حكومت كرد؟

1- 10 2- 8 3- 14 4- 12

35- شاهرخ جانشين نادر در كجا به تخت نشست؟

1- مشهد 2- تهران 3-مازندران 4- اصفهان

36- آخرين پادشاه زند كه بود؟

1- كريم خان زند 2- لطفعلي خان زند 3- شاهرخ 4- شاه تهماسب دوم

37- ساكنان آمريكا در چه قرني عليه سلطه ی انگلستان شورش كردند؟

1- اوايل قرن هجدهم 2- اواخر قرن هجدهم 3- اواخرقرن شانزدهم 4-اواخر قرن هفدهم

38- يكي از مهمترين وقايع تاريخي اروپا و جهان ..............است.

1- مرگ لويي شانزدهم 2- انقلاب كبير فرانسه 3- انقلاب صنعتي 4- پديده ي استعمار

39- عهدنامه ی مفصّل بين كدام كشورها منعقد شد؟

1- ايران و روسيه 2- ايران وانگلستان 3- فرانسه وروسيه 4- فرانسه و انگلستان

40- به موجب كدام عهدنامه شهرهاي باكو و گنجه به روسيه واگذار شد؟

1- تركمن چاي 2- مفصل 3- پاريس 4- گلستان

41-قائم مقام فراهاني صدر اعظم كدام شاه قاجار بود؟

1- ناصرالدين شاه 2- محمد شاه 3- محمد علي شاه 4-فتحعلي شاه

42- يكي از حوادث مهمّ زمان محمّد شاه قاجار چيست؟

1- جنگ با عثماني 2- لشكركشي به هرات 3- ايجاد فرقه هاي ساختگي 4- جنگ با پرتقالي ها

43- نفوذ بيگانگان و كسب امتيازات بي شمار در زمان كدام شاه قاجار بود؟

1- فتحعلي شاه 2- محمد شاه 3- ناصرالدين شاه 4- مظفرالدين شاه

44- امير كبير صدر اعظم كداميك از پادشاهان زير بود؟

1- فتحعلي شاه 2- محمد شاه 3- ناصرالدين شاه 4- مظفرالدين شاه

45- امتياز رويتر در زمان كدام پادشاه و به كدام كشور داده شد؟

1- ناصرالدين شاه - روسيه 2- محمد شاه - روسيه

3 – ناصرالدين شاه - انگليس 4- فتحعلي شاه - انگليس

46- چه كسي رهبري مخالفان مردم تهران را عليه امتياز تالبوت به عهده داشت؟

1- حاج محمد شيرازي 2- حاج ملاعلي كني 3- آيت الله طباطبايي 4- ميرزا حسن آشتياني

47- چه كسي فتواي تحريم توتون وتنباكو را صادر كرد؟

1- آيت الله بهبهاني 2- حاج ملاعلي كني 3- آيت الله طباطبايي 4- ميرزا حسن شيرازي

48- مخالفت كداميك از شخصيتهاي زير موجب لغوقرارداد رويتر شد؟

1- حاج آيت الله شيرازي 2- حاج ملاعلي كني 3- آيت الله بهبهاني 4- ميرزا حسن آشتياني

49- كداميك از كالا هاي زير جزء صادرات زمان صفويان نبود؟

1- گلاب 2- اسلحه 3- قالي 4- خشكبار

50- ايران در زمان كدام پادشاه داراي سلاح شد؟

1- شاه عباس 2- شاه اسماعيل 3- شاه سلطان حسين 4- شاه اسماعیل

51- جنگ میان سلطان سليم با شاه اسماعيل چه نام داشت؟

1- جنگ كرنال 2- جنگ چالدران 3- جنگ دندانقان 4- ملازگرد

52- كداميك از اين كشور ها در زمان صفویه با ايران رابطه ي گسترده اي داشت؟

1- هند 2- آلمان 3- هلند 4- پرتقال

53- شاه عباس كدام نواحي را به عثماني واگذار كرد؟

1- شمال و شمال شرق 2- غرب وشمال غرب 3- غرب و شمال شرق 4- شرق و شمال شرق

54- جنگ ايران و عثماني چند سال طول كشيد؟

1- 20 سال 2- 10 سال 3- 12 سال 4- 2 سال

55- كداميك از محصولات زير در زمان صفويه صادر نمي شد؟

1- ابريشم 2- برنج 3- گلاب 4- قالي

56- دوره ي ............... يكي از دوره هاي درخشان در تاريخ هنر و معماري است.

1- افشاريه 2- صفويه 3- زنديه 4- عباسيان

57- صلح ايران و عثماني در زمان كدام پادشاه بود؟

1- شاه عباس 2- شاه تهماسب 3- شاه اسماعيل 4- شيخ صفي الدين

58- پس از شكست ازبكان ايران با كدام كشور از طرف شرق همسايه شد؟

1- هلند 2- هند 3- افغانستان 4- روسيه

59- شاگرد ميرداماد چه كسي بود؟

1- علامه مجلسي 2- شيخ بهائي 3- ملاصدرا 4- ابوعلي سينا

60- مهمترين كارخانه هاي ايران در زمان صفويان كدام بود؟

1- پارچه بافي 2- ابريشم بافي 3- توپ سازي 4- موارد 2 و3

61- شاه اسماعيل بر كداميك از اين گروه ها پيروز شد؟

1- عثماني 2- ازبكان 3-آق قويونلو ها 4- 2 و 3

62- اعتماد الدوله كه بود؟

1- فرماندهان نظامي 2- صدر اعظم 3- مقام بعد از پادشاه 4- موارد 2و3

63- بعد از قتل شاه سلطان حسين چه كسي خود را پادشاه ایران خواند؟

1- شاه عباس سوم 2-نادر 3- شاه تهماسب دوم 4- محمود افغان

64- علّت لشكركشي به هندوستان در زمان نادر چه بود؟

1- فرار افغان ها ياغي به هندوستان 2- پادشاه هند در برابر نادر تسليم نشد

3- تحويل ندادن افغانها به نادر 4- موارد 1و 3

65- جواهر كوه نور و درياي نور در كدام جنگ و تقديم كدام پادشاه شد؟

1- چالدران- شاه اسماعيل 2- فتح بصره- كريم خان

3- كرنال – نادر 4- فتح هندوستان- كريم خان

66- چه كسي جانشين نادر شد؟

1- كريم خان 2- شاهرخ 3- لطفعلي خان 4- آقا محمد خان

67- پايتخت افشاريه كدام شهر بود؟

1- استرآباد(گرگان) 2- ابيورد 3- مشهد 4- نيشابور

68- بعد از افشاريه كدام سلسله و به دست چه كسي پايه گذاري شد؟

1- زنديه – لطفعلی خان 2- قاجاريه – آقامحمدخان

3- زنديه – كريم خان 4- قاجاريه – لطفعلي خان

69- تلاش اصلي كريم خان زند در طول حكومتش چه بود؟

1- جنگ با دشمنان خارجي و داخلي 2- جنگ با دولت عثماني

3- حفظ كشور و جلوگيري ازشورشهاي داخلي 3- جنگ با مدّعيان سلطنت

70- تنها جنگ خارجي زمان كريم خان چه بود؟

1- فتح بصره 2- فتح هندوستان 3- فتح قندهار 4- فتح هرات

71- فرمان مشروطیت توسط چه کسی امضا شد؟

1) ناصرالدین شاه 2) مظفرالذین شاه 3) فتحعلی شاه 4) محمدشاه

72- نقش اصلی را در کودتای 28 مرداد کدام کشور بر عهده داشت ؟

1) آمریکا 2) فرانسه 3) انگلستان 4) روسیه

73- سرانجام با پیگیریهای کدام شخصیت زیر لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی کنار گذاشته شد؟

1)آیت الله کاشانی 2) امام خمینی(ره) 3) دکتر مصدق 4)آیت الله بروجردی

74- جنگ جهانی دوّم با حمله آلمان به کدام کشور افروخته شد ؟

1) انگلستان 2) بلغارستان 3) مجارستان 4) لهستان

75- فجیع ترین جنایت رژیم در روز 15 خرداد سال 1342 قتل عام کفن پوشان کدام شهر بود ؟

1) جهرم 2) اصفهان 3) ورامین 4) تبریز

76- پس از اعدام انقلابی منصور چه کسی به نخست وزیری منصوب شد ؟

1) جمشید آموزگار 2) امیرعباس هویدا 3) ارتشبد ازهاری 4) شریف امامی

جغرافی سوم راهنمایی:

1- کدام یک ازاطلاعات زیربرروی نقشه بهتر ازکره جغرافیایی می توان نشان داد ؟

1)چرخش زمین 2) جزئیات پدیده های روی زمین

3) کروی بودن زمین 4) موارد 1 و3

2- ازمیان مقیاسهای زیرکدام یک جزئیات رابهتر نشان می دهد؟

1) 1 2 ) 1 3) 1 4) 1

5000 4000000 400 40000

3- درکدامیک ازمناطق زیرتغییرشکل ناهمواریهاباسرعت بیشترصورت میگیرد ؟

1)کوهستان ها 2) بیابانها 3) سواحل 4) کوهپایه ها

4- عامل اصلی پیداش کوه دماوند چیست ؟

1) چین خوردگی 2) شکست زمین 3) آتشفشان 4) بالا آمدن مواد مذاب

5- سرزمینی ر ا که یک رود با شاخه ها و شعبه هایش در آن جاری است ........... می گویند .

1) حوضه رود 2) رودخانه 3) مصب رود 4) خط تقسیم آب

6- نام قسمت سوّم سیلاب چیست ؟

1) آبگیر 2) مخروط افکنه 3) آبراهه 4) بستر سیلاب

7- چند درصد زمین را خشکی ها پوشانیده اند ؟

1) 17 2)71 3) 81 4) 29

8- چه عاملی سبب شده که وقتی دو شهر لندن و مسکو از نظر زاویه تابش مشابه هستند هوای لندن

معتدل تر باشد ؟

1)بدلیل اختلاف درعرض جغرافیایی 2) بدلیل اختلاف ارتفاع

3) عبور جریان آب گرم گلف استریم از کنار شهر لندن 4) اختلاف در وزش باد

9- مسلمانان ایران به کدام سمت نماز می خوانند ؟

1)جنوب شرقی 2) جنوب 3) جنوب غربی 4) غرب

10- در قطب نما سمت جنوب را با کدام حرف نشان می دهند ؟

1)N 2) S ( 4 E ( 3 Wموضوعات مرتبط: سوالات تستی تاریخ-جغرافیا سوم راهنمایی

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.